Beleid

Naar verwachting heeft Groengebied Amstelland vanaf half 2022 een nieuw Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma.

Visie 2007 - 2021

Vanaf 2007 heeft Groengebied Amstelland samen met andere partijen gewerkt aan de koers en daarmee de visie voor de toekomst. 

Speerpunten
Er is ingezet op drie speerpunten:

  • Behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal
    Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, wanneer ze bijdragen aan het verstreken van het karakter van elk deelgebied om de kwaliteit van het gebied in zijn geheel te vergroten. De beleving van cultuurhistorische waarden, natuur en water staat voorop. Hiervoor is duurzaam beheer van het gebied met aandacht voor het behoud van biodiversiteit noodzakelijk.
  • Beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio
    Het gaat hierbij om het bevorderen van recreatiemogelijkheden, voedselvoorziening (streekproducten), waterbeheer, groene energie en landschapsbeheer. Zo wordt tegemoet gekomen aan de trends en wensen van bezoekers en bewoners. Het recreatieschap streeft ernaar een grondbank op te zetten voor het beheer van agrarische gronden.
  • Versterken van de relatie tussen stad en land
    De relatie tussen stad en land wordt verbeterd in communicatief, fysiek en functioneel opzicht. Groengebied Amstelland zet zich in om meer bekendheid onder bewoners te verwerven door beter in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn voor vrijetijdsbesteding. Gekeken wordt hoe de toegankelijkheid van het gebied verbeterd kan worden en hoe het programma beter kan aansluiten bij het karakter van de deelgebieden.

Download hier de door het bestuur vastgestelde versie van de visie.

Download hier de publieksversie van de visie

Evenementenbeleid Groengebied Amstelland
Om in te spelen op de maatschappelijke behoefte aan evenementen in het groen heeft Groengebied Amstelland in een beleidskader de mogelijkheden aangegeven. Vanaf half september 2021 stellen wij een nieuw evenementenbeleid af (afhankelijk van de geldende coronamaatregelen).

In de Algemene Verordening is vastgelegd dat de vergunningverlening voor evenementen de verantwoordelijkheid van de gemeente is: gemeente Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. 
Groengebied Amstelland geeft bij exclusief en commercieel gebruik van een terrein wel de Tijdelijke Gebruiks Overeenkomst uit.

Download hier de quikscan Flora- en Faunawet evenement Gaasperplas.

Uitvoeringsprogramma

Op basis van wensen, ambities en de rol die Groengebied Amstelland voor zichzelf definieert is een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld. Het meerjaren uitvoeringsprogramma wordt regelmatig geactualiseerd om in te kunnen spelen op veranderende inzichten, prioriteiten en realisatie- en financieringskansen.

Download hier Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland.