Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Groengebied Amstelland. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Verordening financieel beheer

Nota reserves en voorzieningen

Nota activeren, waarderen en afschrijven 

Financieringsstatuut 

Controleverordening

Financiële stukken:

Onderstaande financiële stukken zijn in het in het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland op 1 juli 2021 vastgesteld.

Jaarrekening Groengebied Amstelland 2020, vastgesteld 8 juli 2021

Infographic Groengebied Amstelland 2020vastgesteld 8 juli 2021

Begrotingswijziging Groengebied Amstelland 2021vastgesteld 8 juli 2021

Programmabegroting Groengebied Amstelland 2022, vastgesteld 8 juli 2021

Aanbestedingsrichtlijnen van de overheid
Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de werken, leveringen en diensten. Dat geldt ook voor vastgoed dat beschikbaar is voor de markt of voor locaties die voor ontwikkeling in aanmerking komen. Lees hier de volledige aanbestedingsrichtlijn en de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Mandaat
Recreatie Noord-Holland heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatieschap Groengebied Amstelland besluiten te nemen. Bekijk hier het Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland  N.V. 

Overige regelingen
Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen Groengebied Amstelland zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier de organisatieverordening Recreatieschap Groengebied Amstelland en de raamovereenkomst voor uitvoering van werkzaamheden.